فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

نمونه سوالات درس آموزه های روانشناسی در قرآن

نمونه سوالات درس آموزه های روانشناسی در قرآن رشته : روانشناسی پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1217222 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس پویایی گروه

نمونه سوالات درس پویایی گروه رشته: روانشناسی پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1217262 تعداد نمونه سوالات : 14( با پاسخنامه ) نیمسال ها: تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روانشناسی دین

نمونه سوالات درس روانشناسی دین رشته : روانشناسی پیام نور کد درس: 1217227 تعداد نمونه سوالات : 9( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روانسنجی

نمونه سوالات درس روانسنجی رشته : روانشناسی پیام نور کد درس: 1217224 تعداد نمونه سوالات : 9 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (فناوری اطلاعات در روانشناسی)

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (فناوری اطلاعات در روانشناسی) رشته : روانشناسی پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1217263 تعداد نمونه سوالات : 11 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی1

نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی1 رشته : روانشناسی پیام نور کد درس: 1217231 تعداد نمونه سوالات : 12 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)

نمونه سوالات درس آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی) رشته: روانشناسی پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1217250 تعداد نمونه سوالات : 13 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان

نمونه سوالات درس انگیزش و هیجان رشته:روانشناسی پیام نور کد درس: 1217252 تعداد نمونه سوالات : 14 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری

نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری رشته : روانشناسی پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1217221 تعداد نمونه سوالات : 14 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی