فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

نمونه سوالات درس متون فقه (4) فقه جزایی

نمونه سوالات درس متون فقه (4) فقه جزایی رشته: حقوق پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1220757 تعداد نمونه سوالات : 5 (با پاسخنامه) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال تابستان 97 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس متون حقوقی (4) حقوق بین الملل

نمونه سوالات درس متون حقوقی (4) حقوق بین الملل رشته: حقوق پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1212353 تعداد نمونه سوالات : 6 (با پاسخنامه) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس حقوق رسانه

نمونه سوالات درس حقوق رسانه رشته: حقوق پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1223248 تعداد نمونه سوالات : 4 (با پاسخنامه) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال دوم 97-96 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی (4) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی (4) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص رشته: حقوق پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1223260 تعداد نمونه سوالات : 5 (با پاسخنامه) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال تابستان 97 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس پیشگیری از جرم

نمونه سوالات درس پیشگیری از جرم رشته: حقوق پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1223252 تعداد نمونه سوالات : 4 (با پاسخنامه) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 تابستان 98 نیمسال اول 98-97 نیمسال تابستان 97 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس داوری بین المللی

نمونه سوالات درس داوری بین المللی رشته: حقوق پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1223262 تعداد نمونه سوالات : 6 (با پاسخنامه) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس حقوق مالکیت فکری

نمونه سوالات درس حقوق مالکیت فکری رشته: حقوق پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1223253 تعداد نمونه سوالات : 6 (با پاسخنامه) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس حقوق دریایی

نمونه سوالات درس حقوق دریایی رشته: حقوق پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1223263 تعداد نمونه سوالات : 5 (با پاسخنامه) نیمسال ها: تابستان 98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال تابستان 97 نیمسال دوم 97-96 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس حقوق اساسی 3

نمونه سوالات درس حقوق اساسی 3 رشته: حقوق پیام نور(کارشناسی) کد درس: 1223244 تعداد نمونه سوالات : 4 (با پاسخنامه) نیمسال ها: نیمسال اول 99-98 نیمسال دوم 98-97 نیمسال اول 98-97 نیمسال دوم 97-96 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی